Cifra Club

Aprenda

Rewind

Super Junior

Ainda não temos a cifra desta música.

Stop rewind rewind
Stop rewind rewind rewind rewind
Stop, rewind, play
Zhǐzhēn hái zàiyuán dì páihuái kùn zài shíjiān mígōng de ài
Nà wèilái yòu hé guòqù dào dài shuōle zǎo ān hēiyè jiù lái
Shuí dài wǒ chuānyuè dào guòqù bǎ xiànshí dōu wàngjì
Lái wǎnhuí suǒyǒu céngjīng ràng wǒ zài yǒngbào nǐ

Fēnluàn dì nà huíyì jiào rén hūnmí
(Yīqǐ zǒuguò sìjì)
Ài màn man biàn qīngxī yeah
Zhǎo huí nàxiē piànduàn nǐ fùchū de ài wǒ yuàn qù děngdài oh yeah
MěI yīmù ràng wǒ bùxiǎng líkāI oh
Now stop and rewind nà nián de xiàtiān
Shíjiān dìnggé xìngfú de huàmiàn hé nǐ wéixiào de liǎn
Stop and play it rèn shíjiān de chāozài oh girl
Duō xiǎng nǐ huíxīnzhuǎnyì yōng rù wǒ huái lǐ
Xiàng mèng bān tiánmì ràng ài jìxù it's time to rewind

Stop rewind rewind
Stop rewind rewind rewind rewind
Stop, rewind, play
Yuánlái de nǐ bèi duì wǒ kūqì shuō fēnshǒu nǐ zhuǎnshēn lí qù
Ér wǒ de xīn yě méiyǒu yǒngqì shēn chūshǒu yònglì zhuājǐn nǐ
Quán shìjiè shèng bīnglěng kōngqì hé wǒ nàhǎn huíyīn
Bù xiāngxìn shīqùle nǐ xīn què háishì rúyī

Huòxǔ wǒ céng cuòguò mǒu xiē xìjié
(Shíjiān wǎng qián yīdiǎn)
Zhǎo biànhuà de qǐdiǎn yeah
Nàxiē ài de suìpiàn wǒ yě xiǎng nǔlì qù pīncòu wánquán oh yeah
Bù ràng ài zài xuǎnzé líbié
Now stop and rewind nà nián de dōngtiān
Shíjiān dìnggé wēnnuǎn de guāngxiàn yǒu nǐ zài wǒ shēnbiān
Stop and play it rèn shíjiān de chāozài oh girl
Duō xiǎng nǐ huíxīnzhuǎnyì yōng rù wǒ huái lǐ
Xiàng mèng bān tiánmì ràng ài jìxù it's time to rewind

Xiànzài qǐ
Shíjiān de biànzòuqǔ
Nǐ de xīn (huì zhēnxī)
GěI de gǎndòng cáng xīndǐ
Wǒ de shíjiān yòu nì shízhēn go
Hénjī bùduàn chūxiàn zài wǒ zuǒyòu
Nǐ bǎ nǐ de hénjī liú zài wǒ shēnbiān
Zhè ràng wǒ chénjìn zài nà huíyì lǐ wúfǎ táotuō
Nǐ xiàoróng dàizhe tiánmì hěn měilì nà shíhòu de huíyì
Shì duōme de xiǎng nǐ zài nǎohǎi pánxuán hǎo qīngxī
Shíjiān rúguǒ kěyǐ dào dài nà gǎnkuài go chuānyuè
Guòqù bùyào táopǎo wǒmen tíngliú zài zhè yīkè

Now stop and rewind shíjiān yǐ tíngbǎI
Zǒu dào nǐ wǒ líbié de bēi'āi xīn háishì bèi shānghài
Stop and play it bùguǎn guòqù wèilái oh girl
Réng qídài liúlèi de nǐ néng huí guòtóu lái
Bùyào zài yǎnmái wǎnhuí zhè ài it's time to rewind
Stop rewind rewind
Stop rewind rewind rewind rewind
Stop

Colaboración y revision:
  • Yesica Amado

0 comentarios

Ver todos os comentários
00:00 / 00:00
outros vídeos desta música
repetir qualidade Automático
Outros vídeos desta música
00:00 / 00:00
Automático
OK