Cifra Club

Man Parodyk

Airija

Ainda não temos a cifra desta música.

Man parodyk sodà þydintá ilgai
Ir parodyk þemæ kurià buèiavai
Pasakyk man savo buvusias klaidas
Ir parodyk meilæ kurià uþkas

Tu iðduok man paslaptá savo akiø
Ir parodyk dþiaugsmà kurio neturiu
Dovanok man savo stiprias rankas
Ir parodyk tiesà kurià uþkas

Tu atneðki ðilumà á mûsø namus
Ir parodyk saulæ kurios jau nebus
Iðmokink skaityti tavo knygas
Ir parodyk jëgà kurià uþkas

Otros videos de esta canción
    0 exhibiciones

    Afinação da cifra

    Afinador online

    Ops (: Contenido disponible solo en portugués.
    OK