Cifra Club

Buk Su Manim

Airija

Ainda não temos a cifra desta música.

Bûk su manim uþgæsta ðviesa
Lyja lietus þodþiai reti
Bûk su manim bûk su manim

Bûk su manim aukoju save
Jûrai dangaus tamsai nakties
Bûk su manim bûk su manim

Krantas toli vëjas stiprus
Neðasi meilæ uþmigdæs giliai
Bûk su manim bûk su manim

Bûk su manim bangos nuneð
Tavo ir mano jausmus toli
Bûk su manim bûk su manim

Otros videos de esta canción
    0 exhibiciones

    Afinação da cifra

    Afinador online

    Ops (: Contenido disponible solo en portugués.
    OK