Cifra Club

I Save Per Tave

Airija

Ainda não temos a cifra desta música.

Tu seniai jau nebetiki tuo kad gyvenime duota visiems po lygiai
Ir iðëjæs á gatvæ matai - kelias kuriuo eini siaurëja
Tavo rankos dar stiprios mintys aukðtai
Bet jauti kad kasdien tenka eiti prieð vëjà
Niekada negirdëjai tiesos pamatei jà vëliau iðëjæs á kelià
Ko nereikia kalbëti ir kuo tikët supranti tik dabar kai
beldþiasi skausmas

Siela tuðèia be jausmø - belieka kentët
Tiktai nori þinot kas tau skyrë ðià bausmæ

Anksti iðëjai ið namø nes norëjai þinoti savo vertæ
Visu kûnu jautei gimstantá norà veikti këlei sparnus skrydþiui
Buvo diena ir naktis o tu vis ëjai
Á save per save - amþinà lietø
Dabar neðioji þenklà dienø
Kuriø neiðtrinsi net norëdamas virsti kitu
Stumi á kalnà akmená nors supranti kad aukoji save
Ir sapnuoji þemæ - þydintá sodà

Kur þydi baltai baltai kur skrendam aukðtai aukðtai
Paskendæ savo mintyse
Kuk daþo juodai juodai kur myli karðtai karðtai
Kur einam á save per save

Otros videos de esta canción
    0 exhibiciones

    Afinação da cifra

    Afinador online

    Ops (: Contenido disponible solo en portugués.
    OK