Cifra Club

Kaip Rukas

Airija

Ainda não temos a cifra desta música.

Tu apglëbk savo ðakom
Ir parodykk tuos kurie ëjo
Ëjo pro ðalá kojom basom
O jø dainos skambëjo skambëjo

Neuþpûsk jø pëdø
Juk èia dar gyvas kraujas
Kuris teka ið mûsø þaizdø
Kaip tiesa pasaulio

Be vardø be þodþiø kalti
Savo Iðgalvota laime
Jie nutolo bet liks tai arti
Neþinia ateina su baime

Ir kai skausmas sujungs rankas
Kurios kils á verkiantá rytà
Kas aprið mûsø þaizdas
Kurios dar nespëjo uþgyti

Ar girdi kalba lietus
Nugalëjæs stiprø vëjà
Jis mums primena mûsø draugus
Kurie taip anksti iðëjo

Dar ilgai bus liûdnas dangus
Dar ilgai bijosim kalbëti
Apie tuos kuriø jau nebus
Apie tuos kuriems skirta tylëti

Otros videos de esta canción
    0 exhibiciones

    Afinação da cifra

    Afinador online

    Ops (: Contenido disponible solo en portugués.
    OK